2022-10-25 16:30:00

Công bố thông tin - Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua phương án triển khai việc đầu tư mua, bán, chuyển nhượng bất động sản thuộc Dự án Khu dân cư Khe Cát

Ngày 25/10/2022, Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết về việc thông qua phương án triển khai việc đầu tư mua, bán, chuyển nhượng bất động sản thuộc Dự án Khu dân cư Khe Cát.

CLICK TO DOWNLOAD

File đính kèm: