2020-12-31 20:30:00

Công bố thông tin - Nghị quyết HĐQT thực hiện nhận chuyển nhượng lại toàn bộ cổ phần của các cổ đông Công ty Cổ phần TMĐT Ngôi nhà Thế Kỷ và trở thành chủ sở hữu, nắm giữ 100% vốn của Công ty Cổ phần TMĐT Ngôi nhà Thế Kỷ

Công bố thông tin - Nghị quyết HĐQT về việc thực hiện nhận chuyển nhượng lại toàn bộ cổ phần của các cổ đông Công ty Cổ phần TMĐT Ngôi nhà Thế Kỷ và trở thành chủ sở hữu, nắm giữ 100% vốn của Công ty Cổ phần TMĐT Ngôi nhà Thế Kỷ

CLICK ĐỂ DOWNLOAD

File đính kèm: