Lĩnh vực kinh doanh

Hợp tác đầu tư dự án BĐS

Hợp tác đầu tư dự án BĐS

Với gần hai mươi năm kinh nghiệm, Hợp tác đầu tư rất nhiều dự án BĐS

<p style="text-align: justify;">Với gần hai mươi năm kinh nghiệm, trải qua nhiều thăng trầm tr&ecirc;n thị trường BĐS, trực tiếp tham gia đầu tư kinh doanh cũng như ph&acirc;n phối tiếp thị BĐS, Cen Land (HoSE: CRE) am hiểu thị trường, am hiểu thị hiếu, nhu cầu của kh&aacute;ch h&agrave;ng.</p> <p style="text-align: justify;"><br />B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, với đội ngũ chuy&ecirc;n gia trong lĩnh vực Kinh tế - T&agrave;i ch&iacute;nh &ndash; Bất động sản &ndash; Ng&acirc;n h&agrave;ng, tiềm lực t&agrave;i ch&iacute;nh mạnh, c&ugrave;ng với hệ thống c&ocirc;ng ty con hỗ trợ cung cấp c&aacute;c dịch vụ BĐS trọn vẹn, đầy đủ, &hellip;. Đ&acirc;y ch&iacute;nh l&agrave; những thế mạnh vượt trội của Cen Land để c&ugrave;ng hợp t&aacute;c đầu tư với c&aacute;c đối t&aacute;c trong v&agrave; ngo&agrave;i nước.</p> <p style="text-align: justify;"><br />C&aacute;c đối t&aacute;c, đặc biệt, c&aacute;c đối t&aacute;c nước ngo&agrave;i chưa am hiểu địa phương c&oacute; thể ho&agrave;n to&agrave;n y&ecirc;n t&acirc;m khi bắt tay hợp t&aacute;c đầu tư c&ugrave;ng Cen Land. Với tầm nh&igrave;n to&agrave;n cầu h&oacute;a, Cen Land đảm bảo mang lại mang lại lợi nhuận, hiệu quả kinh tế cao cho tất cả c&aacute;c đối t&aacute;c tham gia đầu tư.</p>

Bất động sản công nghiệp và logistics

Bất động sản công nghiệp và logistics

Bất động sản công nghiệp và logistics

<p>Đ&oacute;n đầu l&agrave;n s&oacute;ng dịch chuyển đầu tư quốc tế v&agrave;o Việt Nam trong thời gian tới, Cen Land &ndash; C&ocirc;ng ty th&agrave;nh vi&ecirc;n của Cen Group mở rộng hệ sinh th&aacute;i, th&ecirc;m nhiều nh&atilde;n mới hoạt động trong lĩnh vực BĐS C&ocirc;ng nghiệp v&agrave; Logistics.</p> <p>V&agrave;o th&aacute;ng 5/2020, Cen Land đ&atilde; ch&iacute;nh thức c&ocirc;ng bố thương hiệu Cen Cuckoo &ndash; đ&acirc;y thương hiệu chuy&ecirc;n về căn hộ dịch vụ đầu ti&ecirc;n c&oacute; quy m&ocirc; lớn của Việt Nam. C&aacute;c căn hộ tại t&ograve;a Euro River Tower, dự &aacute;n Eurowindow River Park sẽ l&agrave; những căn hộ đầu ti&ecirc;n &aacute;p dụng m&ocirc; h&igrave;nh dịch vụ của Cen Cuckoo.</p> <p>Sắp tới đ&acirc;y, Cen Land sẽ tiếp tục cho ra mắt thương hiệu mới Cen Zone chuy&ecirc;n cung cấp dịch vụ m&ocirc;i giới v&agrave; ph&aacute;t triển Bất động sản khu c&ocirc;ng nghiệp, kho xưởng,&hellip;</p>

Phân phối, tiếp thị bất động sản

Phân phối, tiếp thị bất động sản

Kênh phân phối bất động sản chuyên nghiệp Một cách tiếp cận thị trường mới

<p style="text-align: justify;">Về mảng ph&acirc;n phối BĐS, Cen Land (CRE) ph&aacute;t huy thế mạnh ở cả hai h&igrave;nh thức kinh doanh truyền thống v&agrave; hiện đại với sự gi&uacute;p sức t&iacute;ch cực của c&ocirc;ng nghệ.</p> <p style="text-align: justify;"><br />Về m&ocirc; h&igrave;nh b&aacute;n h&agrave;ng truyền thống với thương hiệu STDA, lu&ocirc;n li&ecirc;n tục dẫn đầu thị phần ph&acirc;n phối BĐS tại Việt Nam. STDA nổi tiếng l&agrave; thương hiệu ph&acirc;n phối BĐS chuy&ecirc;n nghiệp, ki&ecirc;n tr&igrave; ph&acirc;n phối tới sản phẩm cuối c&ugrave;ng của dự &aacute;n. L&agrave; một m&ocirc; h&igrave;nh b&aacute;n h&agrave;ng truyền thống - kiểu mẫu, được nhiều đơn vị học hỏi theo.</p> <p style="text-align: justify;"><br />Ti&ecirc;n phong đầu tư, &aacute;p dụng c&ocirc;ng nghệ v&agrave;o kinh doanh BĐS, nền tảng c&ocirc;ng nghệ BĐS Cenhomes.vn của Cen Land l&agrave; một k&ecirc;nh b&aacute;n h&agrave;ng ứng dụng c&ocirc;ng nghệ IoT rất hiện đại nhằm chia sẻ kho h&agrave;ng dự &aacute;n Bất động sản lớn nhất hiện nay, kết nối kh&aacute;ch h&agrave;ng tiếp cận sản phẩm BĐS th&ocirc;ng qua hệ thống Mentor - Connector, v&agrave; đặc biệt, c&oacute; khả năng quản l&yacute; kho h&agrave;ng v&agrave; thực hiện giao dịch trực tuyến theo thời gian thực. Đ&acirc;y được xem l&agrave; một xu hướng tất yếu của việc giao dịch BĐS trong thời kỳ c&aacute;ch mạng c&ocirc;ng nghiệp 4.0. Với m&ocirc; h&igrave;nh n&agrave;y, nghemoigioi.vn gi&uacute;p chủ đầu tư v&agrave; người b&aacute;n h&agrave;ng tiết kiệm thời gian, chi ph&iacute; kinh doanh, n&acirc;ng cao hiệu suất kinh doanh l&ecirc;n nhiều lần.</p>

Truyền thông, Marketing BĐS

Truyền thông, Marketing BĐS

Các giải pháp truyền thông tốt nhất hiệu quả nhất Tiếp cận được nguồn khách hàng tiềm năng

<p style="text-align: justify;">Về mảng tư vấn chiến lược marketing, truyền th&ocirc;ng, quảng c&aacute;o, <span style="text-align: start;">Cen Land </span>c&oacute; c&ocirc;ng ty th&agrave;nh vi&ecirc;n hoạt động chuy&ecirc;n biệt trong lĩnh vực truyền th&ocirc;ng, quảng c&aacute;o BĐS l&agrave; C&ocirc;ng ty Cổ phần Truyền th&ocirc;ng v&agrave; Giải tr&iacute; Ng&ocirc;i Sao Mới. Ng&ocirc;i Sao Mới đang gi&uacute;p c&aacute;c nh&agrave; ph&aacute;t triển dự &aacute;n BĐS n&acirc;ng tầm thương hiệu, khẳng định được vị thế của thương hiệu tr&ecirc;n thị trường. Với dịch vụ chuy&ecirc;n nghiệp, Ng&ocirc;i Sao Mới sẽ gi&uacute;p c&aacute;c sản phẩm BĐS tiếp cận kh&aacute;ch h&agrave;ng dễ d&agrave;ng hơn, từ đ&oacute; gi&uacute;p kh&aacute;ch h&agrave;ng hiểu v&agrave; sở hữu sản phẩm BĐS ưng &yacute; nhất.</p> <p style="text-align: justify;"><br />Th&ocirc;ng qua Ng&ocirc;i Sao Mới, hoạt động marketing của Cen Land được chia l&agrave;m 2 mảng ch&iacute;nh:&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><br /><strong>- Truyền th&ocirc;ng thương hiệu</strong>: Tivi, đ&agrave;i, tin tức, quảng c&aacute;o qua Internet v&agrave; c&aacute;c sự kiện,&hellip;Đặc biệt, truyền th&ocirc;ng theo nội dung l&agrave; một điểm mạnh của Cen Land, th&ocirc;ng qua c&aacute;c b&agrave;i viết, phỏng vấn, b&igrave;nh luận v&agrave; &yacute; kiến chuy&ecirc;n gia, h&igrave;nh ảnh của Cen Land được c&aacute;c chủ đầu tư v&agrave; kh&aacute;ch h&agrave;ng đ&aacute;nh gi&aacute; rất cao.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><br /><strong>- Marketing trực tiếp</strong>: X&aacute;c định rằng, đối tượng kh&aacute;ch h&agrave;ng trực tiếp của Cen Land l&agrave; c&aacute;c chủ đầu tư, n&ecirc;n việc thường xuy&ecirc;n giữ c&aacute;c mối quan hệ mật thiết, đồng h&agrave;nh v&agrave; s&aacute;t c&aacute;nh c&ugrave;ng c&aacute;c chủ đầu tư được Cen Land đặc biệt quan t&acirc;m. Đ&oacute; ch&iacute;nh l&agrave; c&ocirc;ng cụ marketing trực tiếp tốt nhất.</p>