Lĩnh vực kinh doanh

Cen Land nhận giải thưởng Top sàn giao dịch bất động sản triển vọng nhất năm 2024

Cen Land nhận giải thưởng Top sàn giao dịch bất động sản triển vọng nhất năm 2024

Cen Land vinh dự nhận giải Top sản giao dịch bất động sản triển vọng nhất 2024 sau một năm 2023 nhiều thử thách. Giải thưởng tiếp tục khẳng định vị thế của Cen Land là đơn vị phân phối bất động sản hàng đầu Việt Nam.

<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body> <p style="text-align: center;"><img src="https://img.cenland.vn/images/2024/03/2118088412_cenland.jpg" alt="" /></p> <p style="text-align: center;"><em>Đại diện Cen Land nhận giải thưởng Top&nbsp; s&agrave;n giao dịch bất động sản triển vọng nhất năm 2024</em></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Lễ Vinh danh l&agrave; kết quả Chương tr&igrave;nh b&igrave;nh chọn Thương hiệu dẫn đầu từ h&agrave;ng triệu độc giả tr&ecirc;n hệ thống Tạp ch&iacute; điện tử Bất động sản Việt Nam (Reatimes.vn) v&agrave; Hội đồng b&igrave;nh chọn trực tiếp, độc lập, kh&aacute;ch quan, bao gồm c&aacute;c nh&agrave; b&aacute;o, c&aacute;c chuy&ecirc;n gia kinh tế - luật - quy hoạch - kiến tr&uacute;c - x&acirc;y dựng - bất động sản h&agrave;ng đầu của Việt Nam.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Giải thưởng Top S&agrave;n giao dịch bất động sản triển vọng nhất năm 2024 nằm trong khu&ocirc;n khổ Lễ Vinh danh thương hiệu Bất động sản dẫn đầu năm 2023-2024 &amp; Diễn đ&agrave;n Bất động sản M&ugrave;a Xu&acirc;n thường ni&ecirc;n lần IV do Viện Nghi&ecirc;n cứu Bất động sản Việt Nam (VIRES) phối hợp với Tạp ch&iacute; điện tử Bất động sản Việt Nam tổ chức.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Kh&eacute;p lại năm 2023 với nhiều th&aacute;ch thức đ&atilde; ở lại ph&iacute;a sau, nền kinh tế Việt Nam n&oacute;i chung v&agrave; thị trường bất động sản n&oacute;i ri&ecirc;ng bước v&agrave;o năm 2024 với những hy vọng, với niềm tin phục hồi để khởi động một chu kỳ ph&aacute;t triển mới.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Theo c&aacute;c chuy&ecirc;n gia bước sang năm 2024, thị trường bắt đầu bước v&agrave;o giai đoạn tạo đ&agrave; phục hồi. Theo dự b&aacute;o của VIRES, thị trường sẽ ch&iacute;nh thức phục hồi theo xu hướng h&igrave;nh "chữ V" từ cuối qu&yacute; II/2024. Giải thưởng n&agrave;y một lần nữa khẳng định vị thế v&agrave; uy t&iacute;n của Cen Land tr&ecirc;n thị trường. Doanh nghiệp sẽ kh&ocirc;ng ngừng nỗ lực ph&aacute;t huy những gi&aacute; trị hiện hữu, đồng thời ho&agrave;n thiện hơn hệ sinh th&aacute;i dịch vụ bất động sản h&agrave;ng đầu để hiện thực h&oacute;a mọi ước mơ cho c&aacute;c chủ đầu tư, kh&aacute;ch h&agrave;ng, đối t&aacute;c v&agrave; người lao động.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img src="https://img.cenland.vn/images/2024/03/966386279_cenland 2.jpg" alt="" /></p> <p style="text-align: center;"><em>Cen Land tự h&agrave;o trở th&agrave;nh Top s&agrave;n giao dịch triển vọng nhất năm 2024.</em></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Với hơn 20 năm kinh nghiệm tr&ecirc;n thị trường bất động sản, Cen Land lu&ocirc;n theo đuổi sứ mệnh &ldquo;Giải quyết nỗi đau của x&atilde; hội&rdquo; l&agrave; kim chỉ nam. Cen Land tiếp tục l&agrave;m việc với nhiều chủ đầu tư để t&igrave;m ra những hướng đi mới, cung cấp ra thị trường những sản phẩm bất động sản ph&ugrave; hợp với nhu cầu của thị trường, kỳ vọng hồi sinh c&aacute;c khu nghỉ dưỡng đang bỏ trống,... Đ&acirc;y l&agrave; một trong những thế mạnh của Cen Land trong nhiều năm vừa qua, khẳng định qua những giai đoạn kh&oacute; khăn nhất của bất động sản. Giỏ h&agrave;ng sản phẩm bất động sản của Cen Land tiếp tục c&oacute; th&ecirc;m nhiều dự &aacute;n mới như: Eaton Park (Gamuda), Lumi Hanoi,&hellip;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Những kế hoạch đ&atilde; được đặt ra, những mục ti&ecirc;u đ&atilde; được x&acirc;y dựng v&agrave; từng bước thực hiện, với tinh thần đo&agrave;n kết, hy vọng chắc chắn rằng&nbsp; 2024 Cen Land sẽ c&oacute; một h&agrave;nh tr&igrave;nh đầy rực rỡ.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </body> </html>

Nguồn hàng và tư vấn phát triển sản phẩm

Nguồn hàng và tư vấn phát triển sản phẩm

Định hướng duy trì và phát triển nguồn hàng dồi dào, đa dạng và bền vững, Đội ngũ Ban đầu tư, phát triển sản phẩm của Cen Invest và đội ngũ khai thác nguồn hàng Cen Land, Cen Housing phủ rộng trên toàn quốc.

<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body> <p style="text-align: justify;">T&igrave;m kiếm, đầu tư, khai th&aacute;c nguồn h&agrave;ng lu&ocirc;n đảm bảo giỏ h&agrave;ng của Cen lu&ocirc;n phong ph&uacute;, dồi d&agrave;o, uy t&iacute;n, chất lượng nhất thị trường.&nbsp;</p> </body> </html>

Quản lý tài sản bất động sản

Quản lý tài sản bất động sản

Cen Cuckoo, Cen X Space,… cung cấp giải pháp hiệu quả trong lĩnh vực quản lý, vận hành BĐS căn hộ, khách sạn, văn phòng,… trên toàn quốc, hoàn thiện và củng cố vị trí số 1 của Hệ sinh thái dịch vụ BĐS Cen Land.

<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body> </body> </html>

Dịch vụ mua, bán, thuê, cho thuê bất động sản

Dịch vụ mua, bán, thuê, cho thuê bất động sản

Cen Land cung cấp mọi dịch vụ bất động sản tốt nhất thoả mãn mọi nhu cầu của khách hàng.

<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body> <p style="text-align: justify;">Với lực lượng b&aacute;n h&agrave;ng h&ugrave;ng hậu bậc nhất thị trường: Cen STDA, Cen CHS, Cen H&agrave; Nội, Cen S&agrave;i G&ograve;n, Cen TP.HCM&hellip; v&agrave; hơn 17 c&ocirc;ng ty th&agrave;nh vi&ecirc;n, chi nh&aacute;nh c&oacute; mặt tại hơn 30 tỉnh th&agrave;nh, Cen Land cung cấp mọi dịch vụ bất động sản tốt nhất thoả m&atilde;n mọi nhu cầu của kh&aacute;ch h&agrave;ng.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">B&ecirc;n cạnh đ&oacute; l&agrave; sự gi&uacute;p sức đắc lực của Nền tảng c&ocirc;ng nghệ CENHOMES.VN mang lại trải nghiệm Mua &ndash; B&aacute;n &ndash; Thu&ecirc; &ndash; Cho thu&ecirc; tr&ecirc;n nền tảng c&ocirc;ng nghệ Proptech 4.0 hiệu quả, nhanh ch&oacute;ng.</p> </body> </html>