BÁO CÁO TÀI CHÍNH Ngày phát hành Tải về
Báo cáo Tài chính Hợp nhất - Quý 2 Năm 2021 19/07/2021
Báo cáo Tài chính Riêng - Quý 2 Năm 2021 19/07/2021
Báo cáo tài chính riêng quý 1 năm 2021 19/04/2021
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2021 19/04/2021
Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2020 18/03/2021
Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2020 18/03/2021
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4/2020 19/01/2021
Báo cáo tài chính riêng Quý 4/2020 19/01/2021
Báo cáo tài chính riêng Quý 3/2020 19/10/2020
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3/2020 19/10/2020