BÁO CÁO TÀI CHÍNH Ngày phát hành Tải về
Báo cáo Tài chính Hợp nhất - Quý 3 Năm 2021 29/10/2021
Báo cáo Tài chính Riêng - Quý 3 Năm 2021 29/10/2021
Báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét (Riêng - 6 tháng đầu năm 2021) 28/08/2021
Báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét (Hợp nhất - 6 tháng đầu năm 2021) 28/08/2021
Báo cáo Tài chính Hợp nhất - Quý 2 Năm 2021 19/07/2021
Báo cáo Tài chính Riêng - Quý 2 Năm 2021 19/07/2021
Báo cáo tài chính riêng quý 1 năm 2021 19/04/2021
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2021 19/04/2021
Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2020 18/03/2021
Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2020 18/03/2021