Lịch sự kiện tuần 3 tháng 8 tại Cen Land

Lịch sự kiện tuần 3 tháng 8 tại Cen Land

Từ ngày 15/8-16/8, Cen Land tổ chức các chương trình giới thiệu, mở bán dự án.

Xem tiếp
Lịch sự kiện tuần 2 tháng 8 tại Cen Land

Lịch sự kiện tuần 2 tháng 8 tại Cen Land

Từ ngày 8/8-9/8, Cen Land tổ chức các chương trình giới thiệu, mở bán dự án.

Xem tiếp
Lịch sự kiện tuần 1 tháng 8 tại Cen Land

Lịch sự kiện tuần 1 tháng 8 tại Cen Land

Từ ngày 1/8-2/8, Cen Land tổ chức các chương trình giới thiệu, mở bán dự án.

Xem tiếp
Lịch sự kiện tuần 4 tháng 7 tại Cen Land

Lịch sự kiện tuần 4 tháng 7 tại Cen Land

Từ ngày 25/7-26/7, Cen Land tổ chức các chương trình giới thiệu, mở bán dự án.

Xem tiếp
Lịch sự kiện tuần 3 tháng 7 tại Cen Land

Lịch sự kiện tuần 3 tháng 7 tại Cen Land

Từ ngày 18/7-19/7 Cen Land tổ chức các chương trình giới thiệu, mở bán dự án.

Xem tiếp
Lịch sự kiện tuần 2 tháng 7 tại Cen Land

Lịch sự kiện tuần 2 tháng 7 tại Cen Land

Từ ngày 12/7-14/7, Cen Land tổ chức các chương trình giới thiệu, mở bán dự án.

Xem tiếp
Lịch sự kiện tuần 1 tháng 7 tại Cen Land

Lịch sự kiện tuần 1 tháng 7 tại Cen Land

Từ ngày 04/7-05/7, Cen Land tổ chức các chương trình giới thiệu, mở bán dự án.

Xem tiếp
Lịch sự kiện tuần 4 tháng 6 năm 2020 tại Cen Land

Lịch sự kiện tuần 4 tháng 6 năm 2020 tại Cen Land

Từ ngày 27/6-28/6, Cen Land tổ chức các chương trình giới thiệu, mở bán dự án.

Xem tiếp
Lịch sự kiện tuần 3 tháng 6 năm 2020 tại Cen Land

Lịch sự kiện tuần 3 tháng 6 năm 2020 tại Cen Land

Từ ngày 20/6-21/6, Cen Land tổ chức các chương trình giới thiệu, mở bán dự án.

Xem tiếp
Lịch sự kiện tuần 2 tháng 6 năm 2020 tại Cen Land

Lịch sự kiện tuần 2 tháng 6 năm 2020 tại Cen Land

Từ ngày 13/6-14/6, Cen Land tổ chức các chương trình giới thiệu, mở bán dự án.

Xem tiếp
Lịch sự kiện tuần 1 tháng 6 năm 2020 tại Cen Land

Lịch sự kiện tuần 1 tháng 6 năm 2020 tại Cen Land

Từ ngày 6/6-7/6, Cen Land tổ chức các chương trình giới thiệu, mở bán dự án.

Xem tiếp
Lịch sự kiện tuần 3 tháng 5 năm 2020 tại Cen Land

Lịch sự kiện tuần 3 tháng 5 năm 2020 tại Cen Land

Từ ngày 23/5-24/5, Cen Land tổ chức các chương trình giới thiệu, mở bán các dự án.

Xem tiếp