THÔNG TIN CHO CỔ ĐÔNG Ngày phát hành Tải về
Thông báo về việc mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần. 17/05/2022
Giải trình và Báo cáo kết quả giao dịch không công bố thông tin của Người nội bộ _ Nguyễn Anh Hương 27/04/2022
Công bố thông tin - Giải trình chênh lệch Báo cáo tài chính quý 1 năm 2022. 27/04/2022
Thông báo về việc một số cổ đông không nhận được Thư mời dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 20/04/2022
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh: "Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022". 01/04/2022
Công bố thông tin - Đính chính Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán. 25/03/2022
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam: "Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022" 23/03/2022
Công bố thông tin - Giải trình chênh lệch Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán. 18/03/2022
Công bố thông tin - Ngày đăng ký cuối cùng tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. 17/03/2022
Công bố thông tin - Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần CEN Hồ Chí Minh. 13/03/2022