2022-07-12 17:30:00

Công bố thông tin - Thông qua việc chào bán cổ phiếu ra công chúng và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Công bố thông tin - Thông qua việc chào bán cổ phiếu ra công chúng và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

 

 

1. Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 24/2022/NQ-HĐQT ngày 12/7/2022 về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm và nhận cổ phiếu phát hanh do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

 

2. Thông báo số 139/2022/TB-CENLAND ngày 12/7/2022 về việc chào bán cổ phiếu ra công chúng và Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

 

3. Bản cáo bạch.

 

File đính kèm: