2022-09-09 17:30:00

Công bố thông tin - Thông qua việc điều chỉnh thời gian chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu

Ngày 09/09/2022, Công ty đã thông qua việc điều chỉnh thời gian chuyển nhượng quyền mua, thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng sau khi nhận được Quyết định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ.

Theo đó, điều chỉnh các mốc thời gian như sau:

 

1. Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: TỪ NGÀY 24/08/2022 ĐẾN NGÀY 29/09/2022.

 

2. Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: TỪ NGÀY 24/08/2022 ĐẾN NGÀY 04/10/2022.

 

 

CLICK TO DOWNLOAD

File đính kèm: