2021-10-26 18:47:00

Công bố thông tin - Đính chính Báo cáo kết quả phát hành số: 355/2021/BC-CENLAND ngày 26/10/2021

Đính chính Báo cáo kết quả phát hành số: 355/2021/BC-CENLAND ngày 26/10/2021 của Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ về việc “Báo cáo Kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng”.

 

CLICK TO DOWNLOAD

File đính kèm: