2021-02-24 15:30:00

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Bất động sản Thế Kỷ

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (Mã chứng khoán: CRE).

CLICK TO DOWNLOAD

File đính kèm: