2022-06-15 14:20:00

Công bố thông tin - Hợp đồng Kiểm toán và Soát xét Báo cáo tài chính năm 2022.

Hợp đồng Kiểm toán và Soát xét báo cáo tài chính (Về việc Kiểm toán và Soát xét Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 của Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ) với Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

 

CLICK TO DOWNLOAD

File đính kèm: