2021-11-10 17:50:00

Công bố thông tin - Hủy Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

Công bố thông tin - Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc Hủy Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

 

CLICK TO DOWNLOAD

File đính kèm: