2022-05-31 16:56:00

Công bố thông tin - Hội đồng Quản trị của Công ty thông qua việc để Công đoàn Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ thực hiện mua lại cổ phiếu ESOP 2021.

Hội đồng Quản trị của Công ty đã thông qua việc để Công đoàn Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ thực hiện mua lại cổ phiếu Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ đã phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2021.

 

CLICK TO DOWNLOAD

File đính kèm: