2021-11-23 18:00:00

Công bố thông tin - Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc "Điều chỉnh phương án sử dụng vốn chi tiết từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu".

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc "Điều chỉnh phương án sử dụng vốn chi tiết từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu".

 

CLICK TO DOWNLOAD

File đính kèm: