2023-01-09 07:30:00

Công bố thông tin - Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua các giao dịch giữa Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ với các bên có liên quan trong năm 2023

Ngày 09/01/2023, Hội đồng quản trị Công ty đã thông qua Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện các Hợp đồng đã ký kết và ký kết, triển khai các hợp đồng, giao dịch của Công Ty với các bên có liên quan trong năm 2023.

CLICK TO DOWNLOAD

File đính kèm: