2021-11-03 11:09:00

Công bố thông tin - Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua việc đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung 105.599.649 cổ phiếu.

Công bố thông tin - Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua việc đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung 105.599.649 cổ phiếu sau đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ.

 

CLICK TO DOWNLOAD

File đính kèm: