2021-12-31 00:05:00

Công bố thông tin - Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc bà Nguyễn Quỳnh Mai thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh.

Công bố thông tin - Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc bà Nguyễn Quỳnh Mai thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh tại Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ kể từ ngày 30/12/2021.

 

CLICK TO DOWNLOAD

File đính kèm: