2021-11-24 03:45:00

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án xử lý các khoản thù lao và thưởng các năm 2018, 2019, 2020.

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án xử lý các khoản thù lao và thưởng các năm 2018, 2019, 2020 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm toán nội bộ và Ban điều hành chưa chia hết theo kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm đã thông qua.

 

CLICK TO DOWNLOAD

File đính kèm: