2022-03-13 00:45:00

Công bố thông tin - Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua các nội dung chi tiết về phương án phát hành tăng vốn và thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.

Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua các nội dung chi tiết về phương án phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.

 

CLICK TO DOWNLOAD

File đính kèm: