2022-09-26 15:30:00

Công bố thông tin - Nghị quyết HĐQT về việc thành lập Phòng Kiểm toán nội bộ, bổ nhiệm người phụ trách và ban hành Quy chế Kiểm toán nội bộ của Công ty

Ngày 26/09/2022, Hội đồng quản trị đã thông qua Nghị quyết về việc thành lập Phòng Kiểm toán nội bộ, bổ nhiệm người phụ trách và ban hành Quy chế Kiểm toán nội bộ của Công ty.

CLICK TO DOWNLOAD

File đính kèm: