2021-10-30 11:35:00

Công bố thông tin - Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bất động sản Thế Kỷ về việc thay đổi đăng ký vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ.

Công bố thông tin - Nghị quyết Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ về việc thông qua báo cáo tổng hợp kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, đăng ký thay đổi vốn điều lệ của Công ty tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều 6.1 tại Điều lệ Công ty.

 

CLICK TO DOWNLOAD

File đính kèm: