2022-01-11 16:15:00

Công bố thông tin - Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai phương án và hồ sơ phát hành tăng vốn cổ phần.

Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai phương án và hồ sơ phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 số 03/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/01/2022.

 

CLICK TO DOWNLOAD

File đính kèm: