2023-04-28 02:00:00

Công bố thông tin - Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc bầu các chức danh Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán nhiệm kỳ 2023 - 2028

Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết về việc bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028, bổ nhiệm Chủ tịch và thành viên Ủy ban kiểm toán nhiệm kỳ 2023-2028.

CLICK TO DOWNLOAD

File đính kèm: