2023-10-26 10:00:00

Công bố thông tin - Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty CP Dịch vụ và Đầu tư Bất động sản Phố Xanh Group

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty CP Dịch vụ và Đầu tư Bất động sản Phố Xanh Group

CLICK TO DOWNLOAD

File đính kèm: