2021-03-09 08:45:00

Công bố thông tin - Nghị quyết HĐQT về việc thông qua thực hiện nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Công ty TNHH Đầu tư và quản lý thương hiệu Cen tại Công ty cổ phần Cen Housing

Nghị quyết HĐQT về việc thông qua thực hiện nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Công ty TNHH Đầu tư và quản lý thương hiệu Cen tại Công ty cổ phần Cen Housing, trong đó tổng số cổ phần nhận chuyển nhượng: 510.000 (Năm trăm mười nghìn) cổ phần, tương ứng với 51% tổng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Cen Housing.

CLICK TO DOWNLOAD

File đính kèm: