2021-03-26 13:40:00

Công bố thông tin - Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án phát hành riêng lẻ Trái phiếu Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ năm 2021

Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án phát hành riêng lẻ Trái phiếu Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ năm 2021, với tổng giá trị trái phiếu phát hành tối đa là 500 tỷ (Năm trăm tỷ) đồng.

CLICK TO DOWNLOAD

File đính kèm: