2021-01-15 13:05:00

Công bố thông tin - QĐHĐQT về việc thông qua đăng ký niêm yết bổ sung 15.999.908 cổ phiếu do thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Công bố thông tin - QĐHĐQT về việc thông qua đăng ký niêm yết bổ sung 15.999.908 cổ phiếu do thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

CLICK TO DOWNLOAD

File đính kèm: