2022-08-07 16:24:00

Công bố thông tin - Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Báo cáo tình hình quản trị công ty (2020, 2021)

Do thiếu sót trong quá trình lập Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết, Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ đã lập văn bản sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các tài liệu kèm theo dưới đây:

 

CLICK TO DOWNLOAD

File đính kèm: