2022-12-19 09:30:00

Công bố thông tin - Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty

Công ty đã nhận được Công văn số 8244/UBCK-PTTT của Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty ở mức 50% đầy đủ, hợp lệ theo quy định tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

CLICK TO DOWNLOAD

File đính kèm: