2021-11-12 11:05:00

Thông báo của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc Hủy thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng 11/11/2021.

Thông báo của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc Hủy thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng 11/11/2021 thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (Mã chứng khoán: CRE).

 

CLICK TO DOWNLOAD

File đính kèm: