2022-10-24 09:30:00

Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Báo cáo kết quả phát hành số 239/2022/CV-CENLAND ngày 24/10/2022 đính chính Báo cáo kết quả phát hành số 230/2022/CV-CENLAND ngày 20/10/2022 của Công ty về việc “Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu”.

CLICK TO DOWNLOAD

File đính kèm: