2018-11-29 19:00:00

Công bố thông tin: Nghị quyết HĐQT - Thông qua phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ và tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công bố thông tin: Nghị quyết HĐQT - Thông qua phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ và tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

 CLICK ĐỂ DOWNLOAD

File đính kèm: