2022-12-05 16:30:00

Công bố thông tin - Kết quả mua lại trái phiếu trước hạn (Mã trái phiếu: CREB2124001)

Căn cứ quy định tại Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế, Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ công bố thông tin kết quả mua lại trái phiếu trước hạn

CLICK TO DOWNLOAD

File đính kèm: