2021-10-27 15:45:00

Thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng số 1852/TB-SGDHCM của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM ngày 26/10/2021.

Thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng số 1852/TB-SGDHCM của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM ngày 26/10/2021 để tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần Bất động sản Thế Kỷ

 

CLICK TO DOWNLOAD

File đính kèm: