2022-11-03 13:00:00

Thông báo về ngày mua lại trước hạn trái phiếu mã CRE2124001

Thông báo về ngày mua lại trước hạn trái phiếu mã CRE2124001

Ngày 03/11/2022, Công ty Cổ phần Bất động sản đã ban thành thông báo về ngày mua lại trước hạn trái phiếu mã CRE2124001 với các nội dung chính yếu sau:

 

- Ngày thực hiện việc mua lại: 25/11/2022.

 

- Khối lượng trái phiếu mua lại: 5.000.000 (năm triệu) trái phiếu.

 

- Giá mua lại: được xác định bằng mệnh giá Trái Phiếu cộng lãi cộng dồn chưa thanh toán tính đến ngày mua lại.

 

Nội dung chi tiết toàn văn thông báo dưới đây:

 

CLICK ĐỂ DOWNLOAD

File đính kèm: