2022-09-26 15:55:00

Thông báo giao dịch quyền mua cổ phiếu CRE của Người nội bộ và Người có liên quan của Người nội bộ

Thông báo giao dịch quyền mua cổ phiếu CRE của Người nội bộ và Người có liên quan của Người nội bộ

Thông báo giao dịch cổ phiếu của của Người nội bộ và Người có liên quan của Người nội bộ

 

I. Thông báo giao dịch quyền mua cổ phiếu CRE của Người nội bộ:

  1. Ông Nguyễn Trung Vũ - Chủ tịch Hội đồng quản trị - vui lòng xem Tại đây.
  2. Ông Phạm Thanh Hưng - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Người được Ủy quyền CBTT - vui lòng xem Tại đây.
  3. Bà Nguyễn Minh Hồi - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc - vui lòng xem Tại đây.
  4. Bà Nguyễn Thị Thanh - Phó Tổng Giám đốc - vui lòng xem Tại đây.
  5. Bà Lê Thị Lan - Kế toán trưởng - vui lòng xem Tại đây.
  6. Ông Mậu Minh Tuyến - Người phụ trách quản trị công ty - vui lòng xem Tại đây.

II. Thông báo giao dịch quyền mua cổ phiếu CRE của Người có liên quan của Người nội bộ:

  1. Công ty Cổ phần Tập đoàn Thế Kỷ, vui lòng xem Tại đây.