2022-09-09 18:00:00

Hướng dẫn thực hiện quyền mua và chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu CRE phát hành thêm (Ngày đăng ký cuối cùng 16/08/2022)

Hướng dẫn thực hiện quyền mua và chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu CRE phát hành thêm (Ngày đăng ký cuối cùng 16/08/2022)

A. THỜI GIAN THỰC HIỆN:

 

1. Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: từ ngày 24/08/2022 đến ngày 29/09/2022.

 

2. Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: từ ngày 24/08/2022 đến ngày 04/10/2022.

 

 

B. ĐỂ BIẾT NỘI DUNG CHI TIẾT, VUI LÒNG CLICK VÀO CÁC MỤC DƯỚI ĐÂY ĐỂ DOWNLOAD TÀI LIỆU:

 

1. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUYỀN MUA VÀ CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN MUA CỔ PHIẾU CRE PHÁT HÀNH THÊM (Đối với cổ đông đã lưu ký): 

 

2. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUYỀN MUA VÀ CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN MUA CỔ PHIẾU CRE PHÁT HÀNH THÊM (Đối với cổ đông chưa lưu ký):

File đính kèm: