2024-04-04 22:30:00

TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Bộ tài liệu Đại hội gửi kèm (để xem nội dung, vui lòng click vào tên văn bản dưới đây):

1. Giấy đăng ký tham dự họp hoặc ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

2. Mẫu thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết

3. Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

3.1. Chương trình họp

3.2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024

3.3. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024

3.4. Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán năm 2023 và kế hoạch năm 2024

3.5. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

3.6. Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và các nội dung về việc trả thù lao cho các thành viên HĐQT, UBKT và tiền lương Ban Tổng Giám đốc

3.7. Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024

3.8. Tờ trình thông qua Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Chu Hữu Chiến

4. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ

4.1. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua một số nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

5. Dự thảo Quy chế:

5.1. Quy chế tổ chức và hoạt động Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024