2022-04-21 16:06:00

TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

 

Bộ tài liệu Đại hội gửi kèm (để xem nội dung, vui lòng "CLICK" vào tên văn bản dưới đây):

1. Thư mời họp Đại đội đồng cổ đông thường niên năm 2022

2. Giấy đăng ký tham dự họp hoặc ủy quyền tham dự họp Đại đội đồng cổ đông thường niên năm 2022

3. Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

2.1. Chương trình họp

2.2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022

2.3. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022

2.4. Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán năm 2021 và kế hoạch năm 2022

2.5. Báo cáo tình hình chương trình ESOP năm 2021 và triển khai tăng vốn điều lệ công ty năm 2022

2.6. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

2.7. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và các nội dung về việc trả thù lao cho các thành viên HĐQT, UBKT và tiền lương Ban TGĐ.

2.8. Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2022

2.9. Tờ trình thông qua thay đổi ngành nghề kinh doanh

2.9.1. Phụ lục sửa đổi điều lệ Cen Land

2.10. Tờ trình thông qua việc sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về Quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

2.10.1. Dự thảo sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị công ty

2.10.2. Dự thảo sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

4. Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ

4.1. Dự thảo nghị quyết về việc thông qua một số nội dung 

4.2. Dự thảo nghị quyết về việc thay đổi một số ngành nghề kinh doanh

5. Quy chế tổ chức và hoạt động Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

File đính kèm: