2023-04-05 07:30:00

TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Bộ tài liệu Đại hội gửi kèm (để xem nội dung, vui lòng click vào tên văn bản dưới đây):

1. Giấy đăng ký tham dự họp hoặc ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

2. Mẫu thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử

3. Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

3.1. Chương trình họp

3.2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023

3.3. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023

3.4. Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán năm 2022 và kế hoạch năm 2023

3.5. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

3.6. Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và các nội dung về việc trả thù lao cho các thành viên HĐQT, UBKT và tiền lương Ban TGĐ

3.7. Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2023

3.9. Tờ trình thông qua bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028

4. Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ nhiệm kỳ 2023-2028

5. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ

5.1. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua một số nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

6. Dự thảo Quy chế:

6.1. Quy chế tổ chức và hoạt động Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

6.2. Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028