2021-12-20 01:20:00

THÔNG BÁO MỜI HỌP & TÀI LIỆU HỌP - ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

Thông báo mời họp & Tài liệu họp - Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

 

Bộ tài liệu Đại hội gửi kèm (để xem nội dung, vui lòng "CLICK" vào tên văn bản dưới đây):

1. Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

2. Giấy đăng ký tham dự họp hoặc ủy quyền tham dự họp Đại đội đồng cổ đông bất thường năm 2022

3. Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

3.1. Chương trình họp

3.2. Báo cáo về việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn chi tiết từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2021

3.3. Tờ trình Thông qua đề xuất của HĐQT về việc chuyển các khoản thù lao và thưởng chưa chia hết của các năm 2018, 2019, 2020 của HĐQT, Ban Kiểm toán nội bộ và Ban Điều hành theo kế hoạch ĐHĐCĐ thường niên hàng năm đã thông qua vào quỹ khen thưởng phúc lợi Công ty

3.4. Tờ trình thông qua việc thay đổi một số ngành nghề kinh doanh của Công ty

3.5. Tờ trình Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

3.6. Tờ trình thông qua bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023

4. Thông báo về việc đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ nhiệm kỳ 2018-2023 

4.1. Các mẫu biểu liên quan

4.2. Giấy đề cử ứng viên Nguyễn Minh Hồi tham gia Hội đồng quản trị

4.3. Sơ yếu lý lịch của ứng viên Nguyễn Minh Hồi

4.4. Danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị 

5. Dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

6. Các quy chế của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

6.1. Quy chế tổ chức và hoạt động Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

6.2. Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023

File đính kèm: