BÁO CÁO TÀI CHÍNH Ngày phát hành Tải về
Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2019 31/03/2020
Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2019 31/03/2020
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4/2019 20/01/2020
Báo cáo tài chính riêng Quý 4/2019 20/01/2020
Báo cáo tài chính riêng Quý 3/2019 21/10/2019
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3/2019 21/10/2019
Báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét (Hợp nhất - 6 tháng đầu năm 2019) 14/08/2019
Báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét (Riêng - 6 tháng đầu năm 2019) 14/08/2019
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2/2019 19/07/2019
Báo cáo tài chính riêng Quý 2/2019 19/07/2019