BÁO CÁO TÀI CHÍNH Ngày phát hành Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1/2019 20/04/2019
Báo cáo tài chính riêng Quý 1/2019 20/04/2019
Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2018 09/03/2019
Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2018 09/03/2019
Báo cáo tài chính riêng Quý 4/2018 19/01/2019
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4/2018 19/01/2019
Báo cáo tài chính riêng Quý 3/2018 19/10/2018
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3/2018 19/10/2018
Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc ngày 30/06/2018 07/08/2018
Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc ngày 30/06/2018 07/08/2018