ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG Ngày phát hành Tải về
Công bố thông tin - Biên bản cuộc họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022. 11/01/2022
THÔNG BÁO MỜI HỌP & TÀI LIỆU HỌP - ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022 20/12/2021
Công bố thông tin - Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022. 24/11/2021
Công bố thông tin - Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 21/10/2021
Công bố thông tin - Nghị quyết ĐHĐCĐ Về việc thông qua phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ 10/04/2021
Công bố thông tin - Nghị quyết ĐHĐCĐ Về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị 10/04/2021
Công bố thông tin - Nghị quyết ĐHĐCĐ Về việc thông qua một số nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 10/04/2021
Công bố thông tin - Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 10/04/2021
(BỔ SUNG) TÀI LIỆU HỌP - ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021: Ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 - Vương Văn Tường 01/04/2021
THÔNG BÁO MỜI HỌP & TÀI LIỆU HỌP - ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 19/03/2021