THÔNG TIN CHO CỔ ĐÔNG Ngày phát hành Tải về
Công bố thông tin - Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn 06/03/2019
Công bố thông tin: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 02/03/2019
Phụ lục 01 Điều lệ Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ 02/03/2019
Công bố thông tin - UBCKNN đã nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của CRE 27/02/2019
Công bố thông tin - Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn 26/02/2019
Công bố thông tin - Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Ông Cấn Công Điệp – người có liên quan đến người nội bộ 26/02/2019
Công bố thông tin - Đính chính BCKQGDCP của người có liên quan đến người nội bộ - Nguyễn Kim Thành 26/02/2019
Công bố thông tin - Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty 21/02/2019
Công bố thông tin - Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành 21/02/2019
Thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về ngày đăng ký cuối cùng 12/02/2019