THÔNG TIN CHO CỔ ĐÔNG Ngày phát hành Tải về
Thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh về Ngày đăng ký cuối cùng. 07/12/2021
Báo cáo về Ngày trở thành cổ đông lớn của Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A 07/12/2021
Thông báo của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về Ngày đăng ký cuối cùng. 01/12/2021
Thông Báo về việc Niêm yết và Giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yết của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh. 29/11/2021
Quyết định Thay đổi đăng ký niêm yết của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh 26/11/2021
Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án xử lý các khoản thù lao và thưởng các năm 2018, 2019, 2020. 23/11/2021
Công bố thông tin - Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022. 23/11/2021
Công bố thông tin - Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc "Điều chỉnh phương án sử dụng vốn chi tiết từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu". 23/11/2021
Giấy Chứng nhận Đăng ký Chứng khoán, đăng ký thay đổi lần thứ 03, ngày 12 tháng 11 năm 2021 16/11/2021
Thông báo của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc Hủy thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng 11/11/2021. 12/11/2021