THÔNG TIN CHO CỔ ĐÔNG Ngày phát hành Tải về
Công bố thông tin - Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc bà Nguyễn Quỳnh Mai thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh. 31/12/2021
Công bố thông tin - Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc đầu tư vào Dự án khu du lịch và giải trí quốc tế Tuần Châu. 29/12/2021
Công bố thông tin - Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thành lập văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh 24/12/2021
Thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh về Ngày đăng ký cuối cùng. 07/12/2021
Báo cáo về Ngày trở thành cổ đông lớn của Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A 07/12/2021
Thông báo của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về Ngày đăng ký cuối cùng. 02/12/2021
Thông Báo về việc Niêm yết và Giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yết của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh. 29/11/2021
Quyết định Thay đổi đăng ký niêm yết của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh 26/11/2021
Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án xử lý các khoản thù lao và thưởng các năm 2018, 2019, 2020. 24/11/2021
Công bố thông tin - Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022. 24/11/2021