THÔNG TIN CHO CỔ ĐÔNG Ngày phát hành Tải về
Công bố thông tin - Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty 19/12/2022
Công bố thông tin - Kết quả mua lại trái phiếu trước hạn (Mã trái phiếu: CREB2124001) 05/12/2022
Thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc giao dịch chứng khoán thay đổi đăng ký niêm yết 30/11/2022
Quyết định Thay đổi đăng ký niêm yết của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh 24/11/2022
Công bố thông tin - Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua phương án vay vốn và thế chấp tại Ngân hàng VP Bank 04/11/2022
Thông báo về ngày mua lại trước hạn trái phiếu mã CRE2124001 03/11/2022
Công bố thông tin - Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp Công ty Cổ phần, đăng ký thay đổi lần thứ 21 28/10/2022
Công bố thông tin - Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua phương án vay vốn và thế chấp tại Ngân hàng MB Bank 26/10/2022
Báo cáo báo cáo kết quả chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của CRE 26/10/2022
Phụ lục số 04 Điều lệ Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ 26/10/2022