THÔNG TIN CHO CỔ ĐÔNG Ngày phát hành Tải về
Công bố thông tin - Nghị quyết HĐQT thực hiện nhận chuyển nhượng lại toàn bộ cổ phần của các cổ đông Công ty Cổ phần TMĐT Ngôi nhà Thế Kỷ và trở thành chủ sở hữu, nắm giữ 100% vốn của Công ty Cổ phần TMĐT Ngôi nhà Thế Kỷ 31/12/2020
Công bố thông tin - Nghị quyết HĐQT thông qua việc đầu tư, mua, bán, chuyển nhượng bđs thuộc Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới Hoàng Văn Thụ 29/12/2020
Công bố thông tin - Nghị quyết HĐQT thông qua việc đầu tư, mua, bán, chuyển nhượng bđs thuộc Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới Hoàng Văn Thụ 24/12/2020
Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng 24/12/2020
Công bố thông tin: phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu 15/12/2020
Công bố thông tin: ngày chốt danh sách cổ đông để nhận cổ phiếu do tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty 15/12/2020
Công bố thông tin: Công văn của UBCK chấp thuận phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của CRE 14/12/2020
Công bố thông tin - Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án phát hành riêng lẻ Trái phiếu Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ năm 2020 11/12/2020
Công bố thông tin - Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ 25/11/2020
Công bố thông tin - Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ 25/11/2020