THÔNG TIN CHO CỔ ĐÔNG Ngày phát hành Tải về
Công bố thông tin - Giải trình, báo cáo tình hình khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo định kỳ Quý 1 năm 2024 02/05/2024
Công bố thông tin - Thông báo thay đổi nhân sự: ông Chu Chu Hữu Chiến - Thành viên Hội đồng quản trị 26/04/2024
Công bố thông tin - Giải trình biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo 15/04/2024
Công bố thông tin - Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 03/04/2024
Công bố thông tin - Đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT của ông Chu Hữu Chiến 02/04/2024
Công bố thông tin - Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 08/03/2024
Công bố thông tin - Thông báo thay đổi nhân sự: Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc 22/02/2024
Công bố thông tin - Báo cáo tình hình quản trị công ty (năm 2023) 30/01/2024
Công bố thông tin - Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua các giao dịch giữa Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ với các bên có liên quan trong năm 2024 15/01/2024