THÔNG TIN CHO CỔ ĐÔNG Ngày phát hành Tải về
Công bố thông tin - Báo cáo tình hình quản trị Công ty (năm 2018) 28/01/2019
Công bố thông tin: ngày chốt danh sách cổ đông để nhận cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 và cổ phiếu do tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty 25/01/2019
Công bố thông tin: phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu 25/01/2019
Công bố thông tin: Công văn của UBCK chấp thuận phát hành cổ phiểu để trả cổ tức năm 2018 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của CRE 24/01/2019
Công bố thông tin: Báo cáo giao dịch cổ phiếu của Ông Nguyễn Kim Thành – người có liên quan đến người nội bộ 22/01/2019
Công bố thông tin - Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phần để trả cổ tức năm 2018 và phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu. 16/01/2019
Công bố thông tin: Nghị quyết HĐQT - Phiên họp thường kỳ Quý 3 11/01/2019
Công bố thông tin: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ 10/01/2019
Công bố thông tin: Nghị quyết HĐQT - Thay đổi số lượng con dấu Công ty 09/01/2019